COV NTAUB NTAWV TSEEM CEEB

Thov hu rau peb, peb thiaj raug xa mus qhia tshwj xeeb uas rau koj cov ntaub ntawv, muaj peev xwm muab heev qhia rau uas cov ntaub ntawv yuav tsum tau los ntawm koj.


Feem ntau, cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv no yuav tsum muaj:  • Phau Passport lossis daim npav ID

  • Rau cov tsis yog pej xeem EU: daim ntawv tso cai nyob, Schengen visa lossis nkag nkag

  • Daim ntawv pov thawj ntawm daim ntawv pov thawj los ntawm Bürgeramt

  • EVT. Daim ntawv pov thawj ntawm solubility (yog tias muaj).

  • Yog hais tias sib nrauj / poj ntsuam, raws li txoj cai losis tswvyim dabtsi sib nrauj / tuag daim ntawv pov thawj

  • Yug daim ntawv pov thawj ntawm cov menyuam SHARED

Yuav sai npaum li cas koj xav mus sib yuav? Saib peb pob ntawv sib yuav.

WhatsApp WhatsApp
hu