ឯកសារចាំបាច់

សូមហៅយើងដូច្នេះយើងសំដៅជាពិសេសទៅនឹងករណីរបស់អ្នកអាចផ្ដល់ពជាក់លាក់ណាស់នៅលើដែលឯកសារត្រូវបានទាមទារពីអ្នក។


ជាទូទៅឯកសារខាងក្រោមត្រូវបានទាមទារ:  • លិខិតឆ្លងដែនឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

  • សម្រាប់ពលរដ្ឋមិនមែនសហភាពអឺរ៉ុប៖ លិខិតអនុញ្ញាតលំនៅដ្ឋានទិដ្ឋាការ Schengen ឬត្រាចូល

  • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីបន្ថែមពីប៊ឺហ្គ្រីម៉ាត

  • EVT ។ វិញ្ញាបនបត្រនៃការរលាយ (ប្រសិនបើមាន) ។

  • ប្រសិនបើលែងលះគ្នា / មេម៉ាយ, លិខិតលែងលះចុងក្រោយ / មរណភាព

  • សំបុត្រកំណើតរបស់កុមារ SHARED

តើអ្នកចង់រៀបការឆាប់ៗប៉ុណ្ណា? សូមមើលកញ្ចប់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើង។

កម្មវិធី WhatsApp កម្មវិធី WhatsApp
ការហៅ