DOKUMENTAT E NEVOJSHME

Në përgjithësi, kërkohet dokumentacioni i mëposhtëm:  • Pasaportë ose letërnjoftim

  • Për shtetasit jo-BE: leja e qëndrimit, viza Shengen ose vula e hyrjes

  • Certifikata e zgjeruar e regjistrimit nga Bürgeramt

  • EVT. Certifikata e tretshmërisë (nëse është e mundur).

  • Nëse është i divorcuar / i ve, dekreti përfundimtar i divorcit / certifikata e vdekjes

  • Certifikatat e lindjes së fëmijëve të SHARED

Sa shpejt do të dëshironit të martoheni? Shikoni paketat tona premium të martesës: