เอกสารที่จำเป็น

กรุณาโทรหาเราเพื่อให้เราสามารถให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับกรณีของคุณข้อมูลที่แม่นยำมากเกี่ยวกับเอกสารที่คุณต้องการ


โดยทั่วไปเอกสารดังต่อไปนี้จำเป็นต้องใช้:  • หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน

  • สำหรับพลเมืองนอกสหภาพยุโรป: ใบอนุญาตผู้พำนักอาศัยวีซ่าเชงเก้นหรือตราประทับการเข้าประเทศ

  • ใบรับรองการลงทะเบียนเพิ่มเติมจากBürgeramt

  • EVT หนังสือรับรองการละลาย (ถ้ามี)

  • หากหย่า / เป็นม่ายใบรับรองการหย่าครั้งสุดท้าย / ใบมรณะบัตร

  • สูติบัตรของเด็ก SHARED

คุณอยากแต่งงานเร็วแค่ไหน?

โทรศัพท์