આવશ્યક દસ્તાવેજો

કૃપા કરીને અમને કૉલ કરવા માટે, તેથી અમે તમારી કેસ ખાસ ઓળખાય છે, ખૂબ ચોક્કસ માહિતી જેના પર દસ્તાવેજો તમે જરૂરી છે આપી શકે છે.


સામાન્ય રીતે, નીચેના દસ્તાવેજો આવશ્યક છે:  • પાસપોર્ટ અથવા ઓળખપત્ર

  • નોન ઇયુ નાગરિકો માટે: રહેઠાણ પરમિટ, શેનજિન વિઝા અથવા એન્ટ્રી સ્ટેમ્પ

  • બર્ગરમેટથી વિસ્તૃત નોંધણી પ્રમાણપત્ર

  • EVT. દ્રાવ્યતા પ્રમાણપત્ર (જો ઉપલબ્ધ હોય તો).

  • જો છૂટાછેડા / વિધવા, અંતિમ છૂટાછેડા હુકમ / મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર

  • શેર કરેલ બાળકોના જન્મ પ્રમાણપત્રો

તમે કેટલો ઝડપી લગ્ન કરવા માંગો છો?

કૉલ